Marcin Sobuś | Komornik Głogów

Tel./fax: (076) 833-22-22 / (76) 831-32-84  |  glogow3@komornik.pl

Alimenty

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawach alimentacyjnych

Zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO) obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Wyjątkowo obowiązek ten może zostać nałożony również na byłego małżonka lub inną osobę.

Alimenty pełnią funkcję zabezpieczenia potrzeb bytowych członków. Wyjątkową funkcję pełnią alimenty należne dzieciom od ich rodziców. Dziecko, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać (np. dziecko małoletnie, uczące się, chore lub niepełnosprawne), ma prawo do alimentów od swoich rodziców nie tylko wtedy, gdy znajduje się w niedostatku, ale także wtedy, gdy jego stopa życiowa jest niższa od stopy życiowej rodzica. Szerzej temat ten zostanie rozwinięty w dwóch kolejnych artykułach.

Obowiązek alimentacyjny uregulowany został w art. 60 - 61, art. 61(4) oraz art. 128 - 144(1) KRO. Kwestie procesowe, związane z sądowych dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych normuje natomiast Kodeks postępowania cywilnego. W sytuacji, w której alimentów chcemy dochodzić od osoby zamieszkałej na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, bardzo duże znaczenie będzie miało również Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18.12.2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

W przypadku kiedy dłużnik alimentacyjny nie płaci zasądzonych alimentów niezbędnym może się okazać złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji alimentów do którego należy załączyć uzyskany tytuł wykonawczy. Adresatem wniosku będzie komornik właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika bądź komornik właściwy dla miejsca zamieszkania wierzyciela. Dopuszczalne jest także dowolne wybranie komornika przez wierzyciela (konieczne jest wtedy załączenie do wniosku dodatkowego oświadczenia). Osobą, która wnosi o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych jest uprawniony do alimentacji. W przypadku gdy będzie to osoba małoletnia (czyli poniżej 18 roku życia) konieczne jest aby reprezentował ją jej przedstawiciel ustawowy (zazwyczaj będzie to matka albo ojciec). Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów nie wiąże się z ponoszeniem żadnych kosztów przez wierzyciela.

Z przyczyn słusznościowych egzekucja alimentów ma pierwszeństwo przed egzekucją innych zobowiązań, co pozwala na uzyskanie zasądzonych kwot w sytuacji kiedy dłużnik posiada jakiekolwiek dochody lub majątek. W przypadku kiedy dłużnik nie posiada żadnego źródła dochodów ani majątku i egzekucja okazała się bezskuteczna, a uprawnionym do alimentacji jest osoba małoletnia istnieje możliwość ubiegania się o tzw. świadczenie alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego.

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów

 

LICYTACJE

Informacja nt. licytacji...

Dowiedz się więcej...