Marcin Sobuś | Komornik Głogów

Tel./fax: (076) 833-22-22 / (76) 831-32-84  |  glogow3@komornik.pl

Kancelaria

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik Kancelaria Komornicza nr VII, uprzejmie informuje, iż zaplanowane czynności (jak np. opis i oszacowanie, licytacja ruchomości, nieruchomości) odbędą się zgodnie z wyznaczonymi terminami.


Jednakże, mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, iż przyjmowane będą tylko osoby, które otrzymały wezwanie do stawiennictwa się oraz do odbioru korespondencji.


Wszystkie inne osoby proszone są o skorzystanie z kontaktu z Kancelarią Komorniczą nr VII w sposób:
1. e-mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. telefoniczny 76 833 22 22 lub 506 268 526
3. listowy: ul. G. Morcinka 8, 67-200 Głogów

Uprzejmie proszę o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Kancelarii:

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
07 1160 2202 0000 0001 2992 0247
podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KM, GKM, KMP, KMS oraz dokładny adres wpłacającego


Przepraszam za powstałe utrudnienia.

 

Kancelaria komornika Bartosza Idzik (uprzednio Kancelaria Komornika Sądowego Marcina Sobuś) funkcjonuje od 2009 roku i wciąż zwiększa swój potencjał

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych na terenie całego kraju Zespół Kancelarii tworzy grono doświadczonych pracowników. Profesjonalna kadra dokłada wszelkich starań, aby wszystkie czynności w Państwa sprawach były podejmowane niezwłocznie. Naszej pracy na co dzień towarzyszy duże zaangażowanie i indywidualne podejście do każdej sprawy.

Kładziemy duży nacisk na stosowanie innowacyjnych rozwiązań wdrażając w naszą pracę nowe rozwiązania teleinformatyczne. Priorytetem Kancelarii jest rzetelne i szybkie prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

Nasza kancelaria ma wyodrębniony zespół obsługi telefonicznej, który sprawnie obsługuje interesantów. Posiadamy rozbudowane możliwości raportowania stanu prowadzonych postępowań egzekucyjnych.
Kancelaria jest w pełni zinformatyzowana i posiada elektroniczny dostęp do następujących baz danych:

Dostęp do powyższych systemów pozwala na niezwłoczne gromadzenie i weryfikację danych dłużnika, co niewątpliwie wpływa na szybkość i skuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik
07 1160 2202 0000 0001 2992 0247   Bank Millennium S.A.

 

                 Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosza Idzik Kancelaria Komornicza nr VII w Głogowie ul. G. Morcinka 8, 67-200 Głogów. Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel.: (76) 833 22 22; adres: ul. G. Morcinka 8, 67-200 Głogów. Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Roman Kwieciński adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji. Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku . Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych. W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji. Przepisy prawne określają także zasady przetwarzania danych osób, w tym ich wizerunku na potrzeby prowadzonego postępowania i/lub bezpieczeństwa (monitoring). Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowan ia Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii. Na podstawie zgody Kancelaria może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych, czy dany osobowych związanych z rekrutacją. Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii. Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelari a posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymag a uzasadniony interes Kancelarii. Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś. Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e - mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie (76) 833 22 22lub pisemnie na adres ul. G.Morcinka 8, 67-20 Głogów. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi. Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiąz ującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa. Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań , prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie pr zechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne). Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy*. (*konieczne jest zweryfikowanie czy stosowane w Kancelarii aplikacje nie znajdują się na serwerach poza EOG). Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w fo rmie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą. Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.

W ramach obowiązku wynikającego z art.11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. informuje o wyznaczeniu Instapktora Danych Osobowych: Roman Kwieciński  -  adres do kontaktu - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LICYTACJE

Informacja nt. licytacji...

Dowiedz się więcej...