Marcin Sobuś | Komornik Głogów

Tel./fax: (076) 833-22-22 / (76) 831-32-84  |  glogow3@komornik.pl

Licytacje

 

Nieruchomości - LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI:

 


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05-06-2020r. o godz 12:00 w sali nr 101  Sądu Rejonowego w  Głogowie odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnegoNieruchomość ta
położona jest w miejscowości Głogów, ul. Armii Krajowej 7/26 iposiada założoną księgę wieczystą w
Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie  o numerze LE1G/00054782/9 stanowiącej
własność dłużników:

Grzybowska Urszula   ul. Armii Krajowej  7/26  67-200 Głogów  
Grzybowski Tadeusz  ul. Armii Krajowej  7/26  67-200 Głogów  


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 145.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.kwotę: 108.750,00zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej na dzień przed licytacją, na konto komornika:
Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 07116022020000000129920247
podając na dowodzie wpłaty, iż jest to: rękojmia do sprawy: KM 882/19, oraz imię i nazwisko wpłacającego.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
         

LICYTACJE

Informacja nt. licytacji...

Dowiedz się więcej...