Marcin Sobuś | Komornik Głogów

Tel./fax: (076) 833-22-22 / (76) 831-32-84  |  glogow3@komornik.pl

Nieruchomości

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości?

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI musi wskazywać właśnie ten sposób prowadzenia egzekucji, a więc wierzyciel powinien wyraźnie oświadczyć, że chce, aby jego należności zostały zaspokojone z określonej nieruchomości należącej do dłużnika.

Wierzyciel powinien we wniosku precyzyjnie oznaczyć nieruchomość.

W tym celu należy podać:

  • położenie nieruchomości,
  • przeznaczenie nieruchomości, tj. lokal mieszkalny, nieruchomość gruntowa, użytkowanie wieczyste itp.
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości,
  • oznaczenie sądu, który tę księgę prowadzi,
 

a w przypadku spółdzielczych własnościowych lokali dodatkowo:

  • oznaczenie Spółdzielni Mieszkaniowej , w której zasobach znajduje się nieruchomość

Brak prawidłowego wniosku stanowi przeszkodę do przeprowadzenia egzekucji z tego składnika majątku dłużnika.

Jeżeli wierzyciel nie dysponuje ww. informacjami, może wystąpić do komornika z WNIOSKIEM O UZYSKANIE INFORMACJI z właściwego urzędu miasta lub starostwa powiatowego czy dłużnik posiada nieruchomość.

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

Wniosek o wyznaczenie terminu licytacji I II

 

Wszczęcie egzekucji co do zasady następuje na wniosek wierzyciela.

Egzekucję z nieruchomości wszczyna i prowadzi komornik właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Dla tutejszej kancelarii będą to nieruchomości położone na terenie obejmującym teren właściwości Sądu Rejonowego w Głogowie

Egzekucja z nieruchomości odbywa się pod nadzorem sądu, przy którym działa komornik. Dla tutejszej kancelarii będzie to Sąd Rejonowy w Głogowie.

 

Jeżeli wierzyciel nie dysponuje ww. informacjami, może wystąpić do komornika z WNIOSKIEM O UZYSKANIE INFORMACJI z właściwego urzędu miasta lub starostwa powiatowego czy dłużnik posiada nieruchomość.

CENA WYWOŁANIA W PIERWSZYM TERMINIE LICYTACJI PUBLICZNEJ NIERUCHOMOŚCI WYNOSI TRZY CZWARTE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ. CENA WYWOŁANIA W DRUGIM TERMINIE LICYTACJI PUBLICZNEJ NIERUCHOMOŚCI WYNOSI DWIE TRZECIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ.

Wniosek o udzielenie informacji

LICYTACJE

Informacja nt. licytacji...

Dowiedz się więcej...