Marcin Sobuś | Komornik Głogów

Tel./fax: (076) 833-22-22 / (76) 831-32-84  |  glogow3@komornik.pl

Wszczęcie postępowania

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje poprzez złożenie
WNIOSKU O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
do komornika sądowego.

Do wniosku wierzyciel ma obowiązek dołączyć tytuł wykonawczy.

Tytułami wykonawczymi co do zasady są orzeczenia sądowe (wyroki, postanowienia, ugody, nakazy zapłaty). Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Klauzula wykonalności jest to urzędowy akt sądu stwierdzający na wniosek wierzyciela lub z urzędu, że dany dokument jest tytułem wykonawczym, wskutek czego wszelkie urzędy lub osoby, których może dotyczyć, obowiązane są podporządkować mu się i udzielić pomocy przy jego realizacji.

 

Istotą klauzuli wykonalności jest autorytatywne stwierdzenie, że dany tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania w drodze przymusu (w trybie egzekucji sądowej). Tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności staje się tytułem wykonawczym. Ponieważ w polskim procesie cywilnym co do zasady tylko tytuł wykonawczy może być podstawą egzekucji, nadanie klauzuli wykonalności stanowi zezwolenie sądu na wszczęcie egzekucji.

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego musi spełniać warunki stawiane pismu procesowemu, tak więc musi zawierać:

  • wskazanie komornika do którego jest kierowany,
  • oznaczenie wierzyciela z imienia i nazwiska (lub nazwę przedsiębiorstwa) i jego adres.

Wierzyciel powinien we wniosku wskazać jak najwięcej informacji na temat dłużnika i jego majątku a także posiadane dane tożsamości (PESEL, nr i seria dowodu osobistego, NIP, REGON) oraz właściwe dane adresowe.

W przypadku braku wiedzy odnośnie majątku dłużnika, wierzyciel w oparciu o art. 7971 kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem. W tym celu wierzyciel powinien złożyć stosowny wniosek - ZLECENIE POSZUKIWANIA MAJĄTKU DŁUŻNIKA (może również wskazane zlecenie zawrzeć we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego).

 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO musi zostać podpisany przez wierzyciela lub jego pełnomocnika, w przypadku tego drugiego koniecznym jest załączenie do wniosku stosownego PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNEGO.

Wierzyciel chcąc udzielić pełnomocnictwa w zakresie przekazywania przez komornika wyegzekwowanych środków osobom trzecim, winien złożyć PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE – DO ODBIORU WYEGZEKWOWANYCH KWOT.

We WNIOSKU O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO wierzyciel ma obowiązek wskazać, czego się domaga, a w przypadku świadczeń pieniężnych należy wskazać, jaką kwotę ma wyegzekwować komornik.

Określenie powyższego jest koniecznym elementem wniosku egzekucyjnego, albowiem wierzyciel może nie chcieć egzekwować całej należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.

Ponadto we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego muszą być wskazane sposoby egzekucji. Kpc wskazuje następujące sposoby egzekucji w przypadku egzekucji ze świadczeń pieniężnych.

  • egzekucja z ruchomości,
  • egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
  • egzekucja z rachunków bankowych,
  • egzekucja z innych wierzytelności,
  • egzekucja z innych praw majątkowych,
  • egzekucja z nieruchomości,
  • egzekucja ze statków morskich,
 

W przypadku wszystkich sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, wierzyciel może wybrać dowolnego komornika z terenu całego kraju - OŚWIADCZENIE WIERZYCIELA O WYBORZE KOMORNIKA.

Jeśli egzekucja kierowana jest do nieruchomości dłużnika, właściwy jest komornik, który działa przy sądzie rejonowym miejsca położenia nieruchomości.

Więcej informacji dotyczących egzekucji z nieruchomości  w dziale NIERUCHOMOŚĆ.

Pełnomocnictwo ogólne

Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika

Oświadczenie dłużnika o posiadanym majątku

Pełnomocnictwo szczególne – do odbioru wyegzekwowanych kwot

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o wszczęcie egzekucji opróżnienia lokalu mieszkalnego użytkowego

LICYTACJE

Informacja nt. licytacji...

Dowiedz się więcej...